Hvem er vi?

WIN@sea er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet(AU), energiselskabet Vattenfall, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Københavns Universitet (KU), tang-og muslingeproducenten Kerteminde Seafarm og Kattegatcentret, som bidrager til projektet med forskellige kompetencer og specialer:

AU – projektledelse, forskning i biodiversitet, torskebestand, tangproduktion, etablering af modeller for effekter og fysisk planlægning på havet samt indsamling af og rådgivning om overvågningsdata.

DTU – forskning i tang- og muslingeproduktion samt torskebestand

KU – analyser af bæredygtighed, økonomi og forvaltningsværktøjer (i samarbejde med AU-ECOS)

Kerteminde SeaFarm – produktion af muslinger og tang

Kattegatcentret – formidling og undervisning til alle målgrupper

Vattenfall – drift af vindmølleparken på Kriegers Flak, sikkerhed og logistik

Mød nogle af projekt-deltagerne her:

Annette Bruhn

SeniorForsker, AU


Vores mål er lave en prototype på såkaldt ’multi-use platform’ hvor vi producerer fossilfri energi og bæredygtige fødevarer fra havet, leverer data til miljøovervågning og samtidig har neutral eller positiv effekt på havmiljø og biodiversitet. Multi-use kan samtidig frigøre andre havområder fra aktiviteter.”

Kontakt: anbr@ecos.au.dk

Lone Thybo Mourtisen

Leder for forskning og fundraising, Kattegatcentret


“Ansvarlig for formidling og undervisning i projektet: Perspektiverne i WIN@sea projektet er store, og resultaterne kan bidrage til at ændre vores anvendelse af pladsen til havs, men også bidrage til et bedre havmiljø. Det har havet i den grad brug for, og det er vigtigt, at den viden kommer bredt ud til mange målgrupper.”

Kontakt: lm@kattegatcentret.dk

Marie Maar

Professor, AU


Havmodeller kan bruges til at beregne, hvor det er bedst at placere tang- og muslingebrug i forhold til høstpotentiale og økosystemtjenester. Dette kan bruges i den rumlige planlægning af multi-use platforme, f.eks. hvor kan man kombinere havvindmølleparker med fødevareproduktion på en bæredygtig måde.”

Kontakt: mam@ecos.au.dk

Michael Bo Rasmussen

Senior advisor, AU


“Working with the potential of algal biomass as a source of renewable energy and as mean for biological improvement of environmental conditions. Research, control and detection of estuarine and coastal pollution. Investigations of the vegetation of coastal waters.”

Kontakt: mir@ecos.au.dk

Peter S. Schmedes

Postdoc, DTU


  “Jeg skal være med til at løse de udfordringer og dokumentere udbyttepotentialet for de udvalgte tangarter, som vi skal dyrke på reb i mindre dyrkningsområder i havvindparken Kriegers Flak tæt på Møn.

Kontakt: peson@aqua.dtu.dk

Mads Hecter

Direktør, Kerteminde SEAFarm


  “Kerteminde Seafarm installerer og vedligeholder et langlineanlæg til opdræt af muslinger og tang. Anlæggets design skal i projektet kunne forenes med vindmølleparkens infrastruktur og aktiviteter samt de offshore forhold der er på  Krigers Flak.”

Kontakt: mads@seafarmer.dk

Janne Criscione

Environmental and Sustainability Specialist , Vattenfall


“Til daglig supporterer jeg Vattenfalls offshore vindmølleparker i Danmark med opgaver og spørgsmål indenfor miljø og bæredygtighed i forbindelse med driften. I projektet er min opgave at koordinere mellem projekt teamet og site management på Dansk Kriegers Flak.”  

Kontakt: janne.criscione@vattenfall.com

Marianne Thomsen

Professor, KU


“Analyser og dokumentation af bæredygtighed, økonomi og forvaltningsværktøjer. WIN@sea har et stort fokus på bæredygtighed, hvorfor både tang og muslinger passer godt ind. De er begge meget bæredygtige fødevaresystemer, der bidrager til modvirkning af klimaforandringer, genskaber god miljøkvalitet og sunde økosystemer.”

Kontakt: mth@food.ku.dk

Peter A.U.Stæhr

Professor , AU


“Bidrager til opgørelse af biodiversitet knyttet i vindmøllefundamenterne”

Kontakt: pst@ecos.au.dk

Peter Grønkjær

Professor , AU


“Jeg vil undersøge hvordan fisk, især torsk, vil udnytte de nye habitater som havvindmøllerne skaber. Jeg vil undersøge om havvindmøllerne kan skabe læ og skjul, der gør at fiskene kan spare på energien.”

Kontakt: Peter.Groenkjaer@bio.au.dk

Tim Wilms

Bioscience Expert, Vattenfall


“Jeg er passioneret for at forbedre sameksistensen mellem havbaserede vedvarende energikilder og naturen. Inden for dette projekt har jeg ansvaret for at lette et effektivt samarbejde mellem projektets partnere og Vattenfall, og sikre at forskellige multi-brugsaktiviteter integreres på en sikker måde i daglige drift af vindmølleparken.”

Kontakt: tim.wilms@vattenfall.com

Teis Boderskov

Videnskabelig medarbejder, AU


Arbejder med oparbejdning af kulturer og dyrkning af tang i danske farvande. I projektet skal jeg bl.a. undersøge, om vi kan findes Sukkertang i danske farvande, der kan vokse godt ved lave saltholdigheder.”

Kontakt: tebo@ecos.au.dk

Jon C. Svendsen

Seniorforsker, DTU


“Giver hav-vindmøller nye levesteder for torsk? Det undersøger vi nærmere i projektet Win@sea. I fremtiden vil vi gerne designe møllernes fundamenter, så de gavner fiskene. Vores plan er at udvikle en værktøjskasse til fremstilling af fundamenter, der styrker fiskebestandene.”

Kontakt: jos@aqua.dtu.dk