Når vedvarende energi og bedre havmiljø går hånd i hånd

Hvordan kan man producere fossilfri havmøllestrøm, og bæredygtige muslinger og tang i ét og samme havområde? Og hvilke effekter har det på havmiljø og biodiversitet? Det undersøger et unikt samarbejde mellem danske universiteter og virksomheder.

Danmark er omgivet af hav med særdeles gode forhold for vindenergi. Dét potentiale vil et bredt politisk flertal udnytte fuldt ud for at skabe mere fossilfri energi: Gennem de næste syv år bliver Danmarks energiproduktion fra havmøller mere end firedoblet.   

Samtidig vokser efterspørgslen på fødevarer med lavt klimaaftryk, og de kan blandt andet produceres i havet. Men det er også kendt, at havmiljøet er under stærkt pres.  

Kan man løse udfordringerne omkring fossilfri energiproduktion, fødevarer og havmiljø samtidig?  

Dét spørgsmål skal et samarbejdsprojekt besvare, når Aarhus Universitet, energiselskabet Vattenfall, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, tang- og muslingeproducenten ’Kerteminde Seafarm’ og Kattegatcentret går sammen for at lave en model for, hvordan man kombinerer havvindmøller med tang- og muslingeproduktion i ét og samme havområde, mens man samtidig forbedrer biodiversitet og havmiljø.   

Rift om pladsen til havs 

Der rift om arealerne til havs. Fiskeri, sejlruter, vindmøller, råstofudvinding, kabler med strøm, gas og data, akvakultur og rekreative aktiviteter. Det er blot nogle af de aktiviteter, havet lægger plads til. Og så er der områder, der er lagt ud til naturbeskyttelse og dermed ikke er i spil til andre aktiviteter.  

”Vores mål er at lave en såkaldt ’multi-use platform’, hvor vi producerer energi og fødevarer i det samme havområde, og gør det på en måde, så det forbedrer havmiljøet og øger biodiversiteten i området. Multi-use kan samtidig muliggøre, at andre havområder friholdes for aktiviteter”, fortæller seniorforsker Annette Bruhn, Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet, som leder det nye samarbejde. 

Det er oplagt at kombinere havmølleparkerne med produktion af tang og muslinger, men hos energiselskaberne er der naturligvis også fokus på den mest effektive drift af havmøllerne.  

”Energiselskaberne har traditionelt haft fokus på at optimere selve energiproduktionen, men vi ser en bevægelse, hvor også bidrag til biodiversitet bliver vigtig. Derfor er et af projektets vigtigste formål at få identificeret både de udfordringer og de muligheder, der opstår, når havvind skal eksistere sammen med andre aktiviteter”, siger Annette Bruhn.  

Det nystartede projekt har fået navnet WIN@sea, som er en forkortelse for ’Wind energy and Nature-based solutions integrated at sea’.  

En investering i fremtiden 

Aktiviteterne skal foregå i havmølleparken Kriegers Flak, som drives af energiselskabet Vattenfall.  

Et af målene for Vattenfall er at bidrage aktivt til en fossilfri fremtid med udvikling af bæredygtige løsninger – ikke kun inden for vedvarende energi.  

Rundt om havmøllerne er der nemlig placeret sten, som beskytter møllernes fundamenter. Disse sten fungerer også som kunstige stenrev, der forventes at have positiv betydning for biodiversiteten i området.  I Danmark har vi gennem mange år fjernet naturlige sten fra havbunden for at bruge dem til byggeri. Det har givet færre levesteder for dyr og planter og håbet er, at havmølleparker får en positiv effekt på biodiversiteten i havet. 

”I takt med at vindmøller til havs dækker større og større arealer, giver det rigtig god mening for os at se på, hvordan arealerne kan udnyttes til flere formål. Derfor har vi valgt at investere både tid og penge i det banebrydende projekt WIN@sea”, fortæller Matthieu Povidis-Delefosse fra Vattenfall. 

”I Vattenfall er vores formål at skabe en fossilfri fremtid, men det må ikke ske på bekostning af miljøet. Vi har som mål, at vores energianlæg skal bidrage positivt til biodiversiteten. Kan havmølleparkerne også bruges til dyrkning af tang og muslinger, så kan vi fjerne næringsstoffer fra havvandet, de vokser i. Det kan understøtte de positive miljøeffekter, havmølleparken i forvejen har”, siger Matthieu Povidis-Delefosse fra Vattenfall. 

Ingen hyldevarer 

Der findes ingen nemme hyldevareløsninger, når man skal dyrke tang og muslinger til havs. Dybde, bundforhold, strøm og bølger varierer, og derfor skal anlæggene skræddersys til de lokale forhold.  

I WIN@sea vil virksomheden Kerteminde Seafarm sammen med forskerne i projektet undersøge, hvilke systemer, der vil fungere i det eksponerede havområde ved Kriegers Flak, hvor dybden er over 20 meter og bølgerne bliver op til 6 meter høje.   

Fakta:

•WIN@sea er støttet med ca. 18,5 millioner kroner. VELUX FONDEN støtter med 5 millioner kroner, AAGE V. JENSEN NATURFOND støtter aktiviteter relateret til biodiversitet og formidling med 2,5 millioner kroner og EU støtter med 11 millioner kroner via lighthouse projektet OLAMUR.

•Aktiviteterne foregår i perioden 2023-2026ved Skandinaviensstørste vindmøllepark Kriegers Flak, der ligger ca. 15-40 kilometer øst for Møn

•WIN@sea skaludarbejde forslag til retningslinjer, som myndighederne fremover kan bruge i forbindelse med anlæg på havet.

•Win@sea skal kortlægge dyre-og plantelivet på møller og erosionsbeskyttelsevedvindmøllerne på Kriegers Flakog sammenligne med dyre-og plantelivet på naturlige revi området for at undersøge, hvordan havmøllerne påvirker biodiversiteten.

•I projektet undersøges desuden, hvordan havmølleparken kan bruges som platform for måleudstyr, som kan bidrage med en bedre overvågning af havmiljøet. Det omfatter blandt andet målinger af strøm, bølger, saltholdighed og temperatur, men også udvikling af udstyr som kan tælle forekomsten af gopler som vandmænd og brandmænd.

•WIN@sea formidles bredt blandt andet gennem udstilling og undervisning i Kattegatcentret, inddragelse af borgere i prøvefiskeri og ved deltagelse i events som Folkemødet og Naturmødet.

•WIN@sea er en del af EUlighthouse projektetOLAMUR, som også handler om at kombinere havvindmølleparker med blandt andet fødevareproduktioni et såkaldt multi-use koncept.

Læs korte interviews med nogle at projektets medlemmer

Annette Bruhn

Senior forsker fra AArhus Universitet

“Vores mål er at lave en såkaldt ’multi-use platform’, hvor vi producerer energi og fødevarer i det samme havområde,og samtidig undersøger,hvad det gør ved havmiljøet og biodiversiteten i området. Multi-use kan samtidig muliggøre, at andre havområder friholdes for aktiviteter”

Matthieu Povidis-Delefosse

SENIOR BIOSCIENCE EXPERT fra Vattenfall

”I takt med at vindmøller til havs dækker større og større arealer, giver det rigtig god mening for os at se på, hvordan arealerne kan udnyttes til flere formål. Derfor har vi valgt at investere både tid og penge i det banebrydende projekt”

Lone Thybo Mouritsen

forskningsleder fra Kattegatcentret

“Perspektiver og resultater i projektet WIN@sea er vigtige ikke kun for de involverede videninstitutioner og virksomheder, men for livet i havet og dermed for hele samfundet. Derfor er det vigtigt, at viden om projektet når ud til både beslutningstagere og befolkning.”

Marianne Thomsen

Professor fra Københavns Universitet

“Klimaændringerne påvirker både livet på land, men i særdeleshed også til havs. Derfor er det vigtigt at indtænke bæredygtighed og naturbeskyttelse også ude på havet præcis som i projektet WIN@sea”